เด็กและ
ครอบครัวไทย
ในสองทางแพร่ง

ทางแพร่งหลังโควิด x ทางแพร่งหลังเลือกตั้ง

ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงปลายปี 2022 ชีวิตคนไทยเริ่มกลับคืนสู่ภาวะปกติ เปิดให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวส่วนหนึ่งฟื้นตัวและก้าวออกไปเดินตามความฝันได้อีกครั้ง แต่ยังคงมีครอบครัวอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่อาจฟื้นคืนจากบาดแผล หรือกระทั่งได้ ‘แผลเป็น’ ที่บั่นทอนสุขภาพและพัฒนาการในระยะยาว จนไม่อาจเอื้อมคว้าความฝันของตนดังที่เคยหวัง วิกฤตโรคระบาดที่สิ้นสุดลงเป็นประหนึ่งทางแพร่งที่ชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยจะกลับมา ‘รุ่ง’ หรือ ‘ร่วง’ ลงต่อไป

บาดแผลดังกล่าวจะได้รับการเยียวยาหรือไม่ เส้นทางข้างหน้าของครอบครัวไทยจะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับทิศทางของนโยบายสาธารณะ ณ ทางแพร่งทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม 2023 ท่ามกลางบรรยากาศของตลาดนโยบายที่เปิดกว้าง การวิพากษ์นโยบายเดิมและจินตนาการถึงนโยบายใหม่อย่างมีพลวัต การเลือกตั้งได้กลายเป็นจุดตัดของ ‘สองทางแพร่ง’ ซึ่งนำพาความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย ในห้วง ‘หลังโควิด’ และ ‘หลังเลือกตั้ง’ ให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตความเหลื่อมล้ำและการพัฒนา วิกฤตสังคมการเมืองและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจากสถานการณ์ปี 2022

6 สถานการณ์เด็กและครอบครัวไทย 2023

ครอบครัว

ครัวเรือน 62% รายได้ลดลงจากปีก่อนหน้า จำนวนมากยังเผชิญ ‘ความเปราะบางทับซ้อน’ ยากที่จะฟื้นตัวจากวิกฤตโรคระบาด

ภาวะการทำงาน

งานที่ดีและสอดรับกับความฝันของเยาวชนหาได้ยากขึ้น เยาวชน 15% ไม่ได้ทำงาน เรียน หรือฝึกทักษะ (NEETs)

การศึกษา

การเรียนรู้ที่ถดถอยในช่วงโควิดยังไม่ได้รับการเยียวยา ระบบการศึกษายังขาดการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

สุขภาพจิต

เยาวชนยังเผชิญปัญหาเครียด ซึมเศร้าโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียน การเข้าถึงบริการยังเหลื่อมล้ำสูง

ความรุนแรง

ความรุนแรงในครัวเรือนเพิ่มขึ้น เด็กและเยาวชนหญิงถูกทำร้ายทางเพศมากที่สุด และยังเปราะบางจากการคุกคามในพื้นที่ออนไลน์

ความฝัน

เยาวชนมีความฝันที่หลากหลาย สะท้อนถึงนโยบายที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน แต่ระบบการเมืองยังไม่เปิดกว้าง-รับฟัง

เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว 2023

โดย วรดร เลิศรัตน์ และ สรัช สินธุประมา

เล่มผนวกที่ 1 สถิติสำคัญด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

รวบรวมสถิติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลสำรวจเยาวชน คิด for คิดส์ โดย วรดร เลิศรัตน์, พิชชากร เรืองเดชาวิวัฒน์, และ กษิดิ์เดช คำพุช

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.