101 Public Policy Think Tank

ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง 101 Public Policy Think Tank ที่เรียกกันโดยย่อว่า “101 PUB” เป็นศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

101 PUB ทำงานสร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ ทั้งวิเคราะห์ ออกแบบ ขับเคลื่อน และสื่อสารเรื่องนโยบายสาธารณะร่วมกับประชาชน ทำงานบนหลักวิชาอย่างซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ นำเสนอวิสัยทัศน์และข้อเสนอเชิงนโยบายที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ยึดมั่นในคุณค่าของหลักประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม เพื่อตอบโจทย์ผลประโยชน์ของสาธารณะที่มีความหมายต่อประชาชนทุกคนอย่างถ้วนหน้า

อ่านแรงบันดาลใจและปณิธานในการจัดตั้ง 101 PUB ได้ที่นี่

วิสัยทัศน์

สร้างชุมชนนโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ พร้อมตอบโจทย์ที่มีความหมายและท้าทายสังคมไทย เพื่อมุ่งสู่สังคมที่เป็นประชาธิปไตย มีหลักนิติธรรม พัฒนาอย่างทั่วถึง และปลดปล่อยศักยภาพของคนไทย ให้ทุกคนสามารถสร้างอนาคตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้

ภารกิจ

ผลิตงานวิจัยนโยบายสาธารณะด้วยหลักฐานข้อมูลและใช้ศาสตร์หลากหลาย เพื่อเสนอแนะทางเลือกนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

สื่อสารและขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาชนอย่างตรงจุด เข้าถึงง่าย และสร้างสรรค์

สร้างเครือข่ายความรู้นโยบายที่ผสมผสานนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย ประชาสังคม และเอกชนหลายศาสตร์หลากวิชาชีพที่ใฝ่ฝันจะพัฒนาประเทศ

ประเด็นการวิจัย

การสร้างประชาธิปไตย ในเชิงสถาบันและวัฒนธรรม

การสร้างหลักนิติธรรมในสังคมไทย การปฏิรูประบบยุติธรรม การปฏิรูปกฎหมายบนวิถีประชาธิปไตย

การพัฒนาที่นับรวมทุกคน สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน

การพัฒนาเด็กและระบบนิเวศการเรียนรู้ทำให้เด็กสามารถเติบโตอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดตามเส้นทางที่แต่ละคนได้เลือกเอง

คณะกรรมการ

ปกป้อง จันวิทย์

ประธานกรรมการ

ฉัตร คำแสง

กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้บริหาร

ฉัตร คำแสง

ผู้อำนวยการ

วรดร เลิศรัตน์

หัวหน้าทีมเครือข่ายวิจัยและนโยบาย และนักวิจัย

สรัช สินธุประมา

หัวหน้าทีมสื่อสารสาธารณะ และนักวิจัย

วนา ภูษิตาศัย

นักออกแบบกราฟิก

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.เข็มทอง
ต้นสกุลรุ่งเรือง

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.จันจิรา
สมบัติพูนศิริ

German Institute for Global and Area Studies

ผศ.พญ.จิราภรณ์
อรุณากูร

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.นพ.บวรศม
ลีระพันธ์

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ประจักษ์
ก้องกีรติ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.พิพัฒน์
เหลืองนฤมิตชัย

กลุ่มธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภัทร

ติดต่อเรา

101 Public Policy Think Tank
บริษัท วันโอวัน พับลิโก้ จำกัด
83/2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 084-5087122 (ภัณฑิลา)
อีเมล: [email protected]

101 Public Policy Think Tank
101 PUBLICO Co., Ltd.
83/2 Ari Samphan 1 Alley, Phaholyothin Road, Phaya Thai, Bangkok 10400 Thailand
Tel.: 084-5087122 (K. Pantila)
E-mail: [email protected]

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.