101 PUB in Media

รวมเนื้อหาผลงานสื่อของ 101 PUB จากสื่อภายนอก

ทันโลก 101: มองเบี้ยผู้สูงอายุใหม่ ในฐานะหลักประกันขั้นพื้นฐาน

เบี้ยผู้สูงอายุควรเป็นหลักประกันพื้นฐานในการดำรงชีวิตเมื่อถึงวัยชรา แต่เบี้ยผู้สูงอายุในไทยยังไม่สามารถทำให้ผู้สูงอายุบางส่วนพ้นจากเส้นความยากจนได้ รัฐควรจัดการเบี้ยผู้สูงอายุอย่างไรให้ทั่วถึง เพียงพอ และไม่เป็นภาระทางการคลัง

ทันโลก 101: ยุติ-ธรรม เหลื่อมล้ำ เลือกปฏิบัติ

กระบวนการยุติธรรมไทยยังเหลื่อมล้ำ-เลือกปฏิบัติสูง ฐานะทางเศรษฐกิจและตำแหน่งหน้าที่การงานกลายเป็นอภิสิทธิ์ที่ทำให้คนไม่เสมอหน้ากันต่อหน้ากฎหมาย

ทันโลก 101: จากนิรโทษกรรม สู่ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

การนิรโทษกรรมในคดีการเมืองเป็นขั้นตอนหนึ่งสู่การสร้างความยุติธรรมในประเทศไทยที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมือง แต่รัฐยังมีสิ่งที่ต้องทำทั้งในระยะสั้นและยาวเพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นจริง

ทันโลก 101: เงินนอกงบประมาณ การคลังไทยในเงามืด

เงินนอกงบฯ ถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใสรวมถึงวัตถุประสงค์ เนื่องจากไม่ได้รับการตรวจสอบจากทั้งสภาฯ และประชาชน และถูกนำไปใช้ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเจ้าของเงิน

ทันโลก 101: คิดโทษไม่ออกให้บอกอาญาไว้ก่อน?

ปัญหาโทษอาญาเฟ้อ คดีล้นศาล และคนล้นคุก เป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทย

ทันโลก 101: งบประมาณ ’67 สนับสนุนเด็กเล็กในยุคเด็กเกิดน้อย?

งบประมาณเพื่อการสนับสนุนเด็กเล็กเช่นในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการตอบโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลในเรื่องของการเพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย

ทันโลกนโยบาย 101: หนี้พอกหางหมู เงินอุดหนุนภาคเกษตร

นโยบายอุดหนุนเกษตรและวิธีการจัดการของรัฐสร้างหนี้พอกหางหมูขึ้นเรื่อยๆ รัฐต้องดำเนินนโยบายอย่างไรให้สามารถอุดหนุนเกษตรกรได้โดยไม่ก่อหนี้ระยะยาว

ทันโลกนโยบาย 101: รัฐสวัสดิการของข้าราชการ VS ของประชาชน

ดูแลข้าราชการและครอบครัว 5 ล้านคนใช้งบสวัสดิการเท่าประชาชนทั่วประเทศ หากต้องการจะทำให้สวัสดิการของประชาชนครอบคลุมและมีประสิทธิภาพควรจัดการอย่างไร?

ทันโลกนโยบาย 101: เปิดงบประมาณรัฐแบบไหนให้คนเข้าใจได้?

เอกสารงบประมาณแผ่นดินไทย รายละเอียดมาก ซับซ้อนและตรวจสอบยาก ต้องทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้น?

ทันโลกนโยบาย 101: มาตรฐานฝุ่นจิ๋วของรัฐไทยที่ยังมองปัญหาได้ไม่ชัด

เกณฑ์วัดคุณภาพอากาศของไทยยังไม่ได้มาตรฐานสากล ส่งผลให้มองเห็นปัญหาไม่ชัดและแก้ได้ไม่ตรงจุด

ทันโลกนโยบาย 101: ตามติดชีวิตผู้ใช้งาน หลังควบรวมมือถือผ่านมาเกือบปี

หลังการควบรวม ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้ใช้งานในราคาถูกลง? คุณภาพสัญญาณดีขึ้น? เป็นไปตามเงื่อนไขที่กสทช. วางไว้หรือไม่?

ทันโลกนโยบาย 101: ราชการไทยเปี่ยมคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐไทย ประเมินจากอะไรและสะท้อนความเป็นจริงแค่ไหน?

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.