USO

จับตางบ USO กสทช.: 8 พันล้านบาทกับการใช้เงินนอกเหนือภารกิจหลัก

ประเด็นสำคัญ

  • กสทช. มีหน้าที่จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation, USO) แต่กลับจัดสรรงบ USO จำนวนมากไปใช้ด้านอื่น อาทิ การฝึกทักษะ การให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานรัฐ หรือแม้แต่การจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ทั้งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายการเข้าถึงบริการโดยทั่วถึง
     
  • บางโครงการ USO มีปัญหาด้านประสิทธิภาพ อาทิ การขยายบริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ที่มีผู้ให้บริการและบางโครงการมีปัญหาความไม่โปร่งใสจนต้องหยุดชะงักไป
     
  • กสทช. ต้องปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแผนงาน USO ให้ภารกิจหลักยึดโยงกับการสร้างการเข้าถึง พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกลการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบที่ดี เช่น มีการปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆในการวางแผนงาน USO และเปิดข้อมูลผลการทำงานต่อสาธารณะ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีพันธกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation, USO) ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 เพื่อขยายบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีผู้ประกอบการให้บริการ (Availability) ในราคาที่ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงได้ (Affordability) รวมทั้งเอื้ออำนวยให้ผู้พิการและกลุ่มอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเข้าถึง บริการพื้นฐานด้วย (Accessibility)

กสทช. ดำเนินงานด้าน USO โดยจัดทำแผนงาน USO และเรียกเก็บเงินจากรายได้ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมมาเป็นงบประมาณสำหรับการปฏิบัติงาน จนถึงปัจจุบัน กสทช.จัดทำแผนงาน USO มาแล้วทั้งสามฉบับโดยมีงบประมาณเฉลี่ยปีละ 8 พันล้านบาทเทียบเท่าหรือมากกว่างบประมาณของหน่วยรัฐระดับกรมหลายแห่ง ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่ดี ก็น่าจะช่วยสร้างหลักประกันในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานแก่ทุกคนในสังคมได้

แต่การปฏิบัติงาน USO ที่ผ่านมามีการจัดสรรงบจำนวนมากไปใช้กับภารกิจอื่น อาทิ การให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานรัฐ การจัดฝึกอบรมทักษะ หรือแม้แต่การจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และมีแผนที่จะสนับสนุนระบบโทรคมนาคมด้านความมั่นคงด้วย ทั้งที่คนบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน บางโครงการมีปัญหาการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยมีการลงทุนซ้ำซ้อนในพื้นที่ที่มีภาคเอกชนให้บริการและไม่สามารถขยายการเข้าถึงได้ตามเป้าหมาย บางโครงการประสบข้อครหาเรื่องความไม่โปร่งใสจนต้องหยุดชะงักไป ตลอดจนการบริหารงานในภาพรวมยังขาดกลไกการมีส่วนร่วมจากฝ่ายต่างๆที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและไม่มีกลไกความรับผิดชอบต่อสาธารณะ   

เพื่อให้การดำเนินงาน USO บรรลุเป้าหมายการสร้างการเข้าถึงโดยทั่วถึง กสทช. ต้องปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแผนงาน USO ให้ยึดโยงกับภารกิจการสร้างการเข้าถึง จัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่โครงข่ายบริการและข้อมูลอื่นที่จำเป็นสำหรับการวางแผนและบริหารจัดการด้าน USO  ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบที่ดี เช่น การปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆ ในการวางแผน USO และการเปิดข้อมูลผลการทำงานต่อสาธารณะ

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาการปฏิบัติงานด้าน USO ของ กสทช. พร้อมวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ไข

บทความที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรเงินทุนและธรรมาภิบาลของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

การจัดสรรเงินทุนและธรรมาภิบาลของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาการจัดสรรเงินทุนของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมวิเคราะห์ช่องโหว่ในโครงสร้างและกระบวนการทำงานของกองทุน

ประเมินการควบรวมธุรกิจระหว่าง AIS และ 3BB: ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านอาจผูกขาด เพราะการควบรวมในตลาดมือถือ

101 PUB ประเมินผลกระทบของการควบรวม AIS และ 3BB ต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้าน และแนวโน้มการแข่งขันของตลาดโทรคมนาคมจากการเหลือ 2 ค่ายใหญ่

10 August 2023

ประเมินการควบรวม TRUE – DTAC และการตีกรอบตัวเองของ กสทช.

101 PUB ชวนวิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนินงานของ กสทช. ผ่านกรณีการควบรวมธุรกิจระหว่าง TRUE กับ DTAC พร้อมสำรวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมสำหรับการควบรวมดังกล่าว

3 February 2023
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.