ประเมินการควบรวม TRUE – DTAC และการตีกรอบตัวเองของ กสทช.

101 PUB

3 February 2023

ประเด็นสำคัญ

  • ผลการวิเคราะห์โดย 101 PUB พบว่าการควบรวมธุรกิจระหว่าง TRUE และ DTAC ส่งผลลบต่อโครงสร้างตลาดโทรคมนาคมไทย โดยเฉพาะด้านการแข่งขัน ซึ่งในความจริงแล้ว กสทช. สามารถป้องกันผลกระทบดังกล่าวได้จากการสั่งห้ามการควบรวมธุรกิจ
  • หาก ‘จำต้อง’ อนุญาตให้ควบรวม กสทช. พึงต้องกำาหนดชุดเงื่อนไขที่มีความเข้มข้นพอที่จะบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจสร้างผลเสียต่อตลาดและสังคมโดยรวม
  • อย่างไรก็ดี เงี่อนไขที่ กสทช. กำหนดหลังจากมีมติ ‘รับทราบ’ การควบรวมธุรกิจกลับดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอที่จะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งอาจยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะบังคับให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการตามได้
  • ในอนาคตข้างหน้า ไทยต้องปรับแก้แนวทางในการกำกับดูแลเพื่อที่อย่างน้อยจะไม่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายไปมากกว่านี้

เมื่อปลายปี 2021 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และกลุ่มเทเลนอร์ ได้ประกาศความร่วมมือ รวมกิจการของ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น (ทรู) และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ซึ่งการควบรวมระหว่างทรูและดีแทคในครั้งนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยเกือบ 120 ล้านหมายเลข และกระเทือนถึงอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในภาพรวม

แม้การควบรวมในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อทั้งผู้บริโภคและต่อโครงสร้างตลาดโทรคมนาคมของไทยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำกับดูแล ไปจนถึงห้ามมิให้เกิดการควบรวมหากผลกระทบจากการควบรวมธุรกิจในครั้งนี้ส่งผลเสียมากกว่าผลดี ทว่าผู้กำกับดูแลตลาดธุรกิจโทรคมนาคมของไทย ซึ่งก็คือ สำนักงาน กสทช. กลับรายงานว่าทางสำนักงานเป็นเพียงผู้รับจดแจ้งรายงาน ไม่มีอำนาจสั่งห้ามการควบรวม และทำได้เพียงกำหนดมาตรการเฉพาะหากพิจารณาแล้วพบว่าการควบรวมอาจมีผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมไทยอย่างมีนัยสำคัญ

ในความจริงนั้น อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ได้ระบุไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.กสทช. ตลอดจนถึงประกาศของสำนักงาน กสทช. ที่ให้อำนาจกำกับดูแลโดยมีมาตรการป้องกันไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม ตลอดจนป้องกันไม่ให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาด หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน หากการควบรวมในครั้งนี้มีผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมตลอดจนผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ และผลกระทบนั้นอาจให้ความเสียหายมากกว่าที่มาตรการเฉพาะจะสามารถเยียวยาได้ สำนักงาน กสทช. ก็สามารถสั่งห้ามมิให้เกิดการควบรวมได้เช่นกัน

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดการควบรวมธุรกิจระหว่างทรูและดีแทค พร้อมทั้งมุ่งวิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่การวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ที่ กสทช. สามารถบังคับใช้ได้

งานวิจัยยังพยายามศึกษามาตรการเยียวยาที่เหมาะสม ซึ่งพยายามรักษาระดับการแข่งขันและผลประโยชน์ของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเมื่อเกิดการควบรวมกัน จนถึงการวิเคราะห์ปัญหาของมาตรการเฉพาะที่ กสทช. กำหนดหลังจากมีมติรับทราบการควบรวมเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2022 นอกจากนี้ ในรายงานฉบับนี้ยังรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำกับดูแลตลาดโทรคมนาคมไทย เพื่อให้การทำงานของผู้กำกับดูแลสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเศรษฐกิจดิจิทัลไทยได้อย่างแท้จริง รวมถึงโปร่งใสและตรวจสอบได้

วิจัย/เขียน

ฉัตร คำแสง

วิจัย/เขียน

กษิดิ์เดช คำพุช

วิจัย/เขียน

สรวิศ มา

สร้างสรรค์ภาพ

วนา ภูษิตาศัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 เรื่องเล่า vs 5 เรื่องจริง ดีลควบรวมทรู+ดีแทค และบทบาทของ กสทช.

101 PUB ชวนตรวจสอบ ‘เรื่องเล่า vs เรื่องจริง’ กรณีควบรวมทรู-ดีแทค ผ่านข้อมูลและกฎหมาย เมื่อ ‘ดีลใหญ่’ ครั้งนี้ส่งผลต่อผู้ใช้โทรศัพท์หลายล้านคนและอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย

เงื่อนไขที่ควรเรียกร้อง หาก กสทช. ‘จำต้อง’ อนุญาตดีลทรู+ดีแทค

การควบรวมทรู+ดีแทคสร้างผลกระทบต่อตลาดและผู้บริโภคอย่างรุนแรง 101 PUB เสนอเงื่อนไขขั้นต่ำที่ กสทช. ควรกำหนหาก ‘จำต้อง’ อนุญาตให้ควบรวม

19 October 2022
การจัดสรรเงินทุนและธรรมาภิบาลของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

การจัดสรรเงินทุนและธรรมาภิบาลของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาการจัดสรรเงินทุนของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมวิเคราะห์ช่องโหว่ในโครงสร้างและกระบวนการทำงานของกองทุน

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.