Youth Policy นโยบายการศึกษาผ่านสายตา ‘เด็กสมัยนี้’

101 PUB

7 July 2023

“การศึกษาไทย หยิบไปตรงไหนก็เจอปัญหา”

จากปัญหาการศึกษาที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น ทั้งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปัญหาสุขภาพจิตของเด็ก ภาระงานที่มากเกินไปของบุคลากรในโรงเรียน ไปจนถึงความขัดแย้งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ล้วนเป็นเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งในปัญหาการศึกษาไทย

ที่ผ่านมา ปัญหาการศึกษามักถูกมองจากสายตาผู้ใหญ่ แต่จะเป็นยังไง ถ้า ‘เยาวชน’ จะได้มีโอกาสร่วมออกแบบนโยบายการศึกษาด้วยตัวเอง

‘Youth Policy Lab’ โดย LUKKID และ คิด for คิดส์ – ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว ชวน ’เยาวชน’ มาออกแบบนโยบายการศึกษาของกรุงเทพฯ ด้วย Systems Thinking และ Design Thinking เพื่อให้นโยบายตอบโจทย์เยาวชนเจ้าของปัญหาได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) x LUKKID x คิด for คิดส์ – ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว x The101.world x 101 PUB – 101 Public Policy Think Tank

สร้างสรรค์วิดีโอ

ศุภณัฐ หอมหวล

สร้างสรรค์วิดีโอ

ภัคจิรา มาตาพิทักษ์

สร้างสรรค์วิดีโอ

อรภัค แสงดี

สร้างสรรค์วิดีโอ

เมธิชัย เตียวนะ

สร้างสรรค์วิดีโอ

กอบบุญ บูรโชควิวัฒน์

สร้างสรรค์วิดีโอ

ธนกร เนตรจอมไพร

สร้างสรรค์วิดีโอ

อุชุกร เกาะสมุทร

บทความที่เกี่ยวข้อง

All policies are about child and youth: ทุกนโยบายก็เป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนเหมือนกันนะ!

All policies are about child and youth: ทุกนโยบายก็เป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนเหมือนกันนะ!

ในโอกาสวันเด็ก 101 PUB ชวนอ่านผลงานวิจัยที่ ‘เหมือนจะไม่ใช่เรื่องของเด็ก’ ใหม่ ผ่านแง่มุมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ด้วยความหวังว่าเสียงของพวกเขาจะถูก ‘รับฟังอย่างมีความหมาย’ ในกระบวนการนโยบายทุกเรื่องมากขึ้น

ให้เสียงเยาวชนมี ‘ความหมาย’: เปิดกระบวนการนโยบายให้เยาวชนมีส่วนร่วม

ให้เสียงเยาวชนมี ‘ความหมาย’: เปิดกระบวนการนโยบายให้เยาวชนมีส่วนร่วม

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาการขาดช่องทางการมีส่วนร่วมอย่าง ‘มีความหมาย’ ของเยาวชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และเสนอแนวทางขยายช่องทางดังกล่าว เพื่อให้นโยบายตอบสนองปัญหาและความต้องการของเยาวชนได้ดีขึ้น

สสส. สานพลังภาคี จัด Youth Policy Lab ให้เยาวชนออกแบบนโยบาย

Hfocus: สสส. สานพลังภาคี จัด Youth Policy Lab ให้เยาวชนออกแบบนโยบาย

101 PUB ชวนอ่านรายงานข่าวการนำเสนอผลงานข้อเสนอนโยบายของผู้เข้าร่วมโครงการ Youth Policy Lab ของ คิด for คิดส์ ทาง Hfocus โดย เจณิตตา จันทวงษา ได้ให้ข้อมูลถึงความเป็นมาของโครงการ

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.