ความรุนแรงในเด็ก

TIJ: เด็ก x ความรุนแรง – ตกผลึกบทบาทของสังคมกับความรุนแรงในเด็ก

101 PUB ชวนชมงานเสวนา ‘เด็ก x ความรุนแรง: ตกผลึกบทบาทของสังคมกับความรุนแรงในเด็ก’ จัดขึ้นโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2023 เวลา 10.00-12.00 น. ณ TIJ Common Ground สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

วรดร เลิศรัตน์ นักวิจัยและบริหารการวิจัย 101 PUB ดำเนินรายการและร่วมสนทนาเกี่ยวกับแนวโน้มและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการก่อความรุนแรงในเด็ก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อเสนอนโยบายในการแก้ปัญหา ร่วมกับวิทยากรอีก 3 ท่าน

  1. ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. คุณธนะชัย สุนทรเวช ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ก้อนเมฆ และผู้จัดการอาวุโส ด้านการพัฒนาหุ้นส่วนทางสังคมและการมีส่วนร่วม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  3. คุณโชติมา สุรฤทธิธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม
เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

เรียบเรียง/นำเสนอ

วรดร เลิศรัตน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง

เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

101 PUB ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว”

17 May 2023

บ้านไม่ใช่เซฟโซนสำหรับทุกคน: เข้าใจปัญหาพื้นที่ปลอดภัยผ่านแบบสำรวจเยาวชน 2022

คิด for คิดส์ ชวนสำรวจปัญหาพื้นที่ปลอดภัยภายในบ้านชองเยาวชน โดยวิเคราะห์จากผลสำรวจเยาวชน 2022

ผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์

ผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์ 2022

101 PUB เผยแพร่ชุดข้อมูลผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์ ซึ่งสำรวจความรับรู้ คุณค่า และทัศนคติของเยาวชนไทยอายุ 15-25 ปี จากกลุ่มตัวอย่าง 19,237 คนทั่วประเทศ

22 August 2022
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.