ผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์

ผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์ 2022

101 PUB

22 August 2022

ประเด็นสำคัญ

ผลสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์ 2022 ประกอบด้วยเอกสาร 3 ชิ้น:

การสำรวจเยาวชนของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์) เป็นโครงการสำรวจและจัดทำชุดข้อมูลด้านเยาวชนไทย เพื่อใช้เป็นฐานในการศึกษาวิจัยและการพัฒนาข้อเสนอนโยบายด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการเรียนรู้ของ คิด for คิดส์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน เสริมสร้างจุดแข็งของ คิด for คิดส์ ในการผลิตงานวิชาการด้านนโยบายสาธารณะแบบมีข้อมูลรองรับและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนตลอดกระบวนการ

การสำรวจเยาวชนของ คิด for คิดส์ มุ่งสำรวจความรับรู้ คุณค่า และทัศนคติของเยาวชนไทยอายุ 15-25 ปี ในประเด็นความเป็นอยู่พื้นฐาน ความสัมพันธ์กับคนรอบตัว การศึกษาและการทำงาน ความสัมพันธ์กับสังคมวงกว้าง รวมถึงความเชื่อ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การสำรวจที่ครอบคลุมประเด็นกว้างขวางเช่นนี้เอื้อให้สามารถศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ในชีวิตเยาวชนได้มากกว่าการสำรวจแบบเฉพาะเรื่อง ขณะเดียวกัน การสำรวจของ คิด for คิดส์ ก็แตกต่างจากการสำรวจลักษณะเดียวกันในอดีตที่มักเน้นจัดเก็บข้อมูลสภาวะความเป็นอยู่เชิงประจักษ์ (empirical state of being) มากกว่าความรับรู้และทัศนคติของเยาวชนเกี่ยวกับสภาวะนั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่กำลังทวีความสำคัญในบริบทความขัดแย้งเชิงคุณค่าที่รุนแรงในสังคม และความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชน

ควรกล่าวด้วยว่าประเทศไทยไม่มีการสำรวจข้อมูลแบบครอบคลุมประเด็นกว้างขวางในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-25 ปีเป็นการเฉพาะมานานกว่า 14 ปีแล้ว คิด for คิดส์ จึงมุ่งหวังให้การสำรวจเยาวชนนี้เข้ามาเติมเต็มช่องวางทางข้อมูล รองรับงานศึกษาวิจัยและงานนโยบายในมิติที่เกี่ยวข้องสืบไป

คิด for คิดส์ ได้ดำเนินการสำรวจในเดือนพฤษภาคม 2022 โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 19,237 คน หรือร้อยละ 0.2 ของประชากรทั้งหมด

วิจัย/เขียน

ฉัตร คำแสง

วิจัย/เขียน

วรดร เลิศรัตน์

วิจัย/เขียน

สรวิศ มา

สร้างสรรค์ภาพ

วนา ภูษิตาศัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง

เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023

101 PUB ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2023” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว”

17 May 2023
เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’: คุณค่าและทัศนคติเยาวชนไทยจากผลสำรวจ คิด for คิดส์

เข้าใจตัวตน-ความคิดของ ‘เด็กสมัยนี้’: คุณค่าและทัศนคติเยาวชนไทยจากผลสำรวจ คิด for คิดส์

101 PUB ชวนทำความเข้าใจ ‘คุณค่า-ทัศนคติ’ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของ ‘เยาวชนไทย’ จากผลสำรวจเยาวชนสองหมื่นคนทั่วประเทศ หาคำตอบว่าพวกเขาคิดฝันอะไร เป็นใคร และมีพฤติกรรมอย่างไร

22 June 2023

เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022

101 PUB ชวนอ่าน “เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต: รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022” พร้อม “สถิติสำคัญด้านเด็กและครอบครัว” และ “สามความฝันของเยาวชนไทย”

22 August 2022
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.