The Active – Policy Forum: นโยบายพักหนี้เกษตรกร

The Active ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด Policy Forum ครั้งที่ 5: นโยบายพักหนี้เกษตรกร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2023

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย

• ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 PUB
• รศ.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
• โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• สมจิต คงทน ผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิตไท
• พงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• บุญชู มณีวงษ์ ประธานกลุ่มพันธมิตรเกษตรกรบ้านนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
• จุฑารัตน์ พูลชาติ ประธานกลุ่มส่งเสริมการทำนา บ้านหอมกระจุย จังหวัดชัยนาท

ดำเนินรายการโดย ณาตยา แวววีรคุปต์

เรียบเรียง/นำเสนอ

ฉัตร คำแสง

บทความที่เกี่ยวข้อง

หยุดขุดหลุมฝังประเทศด้วย 'เงินอุดหนุนเกษตรกร' แบบเดิมๆ

หยุดขุดหลุมฝังประเทศด้วย ‘เงินอุดหนุนเกษตรกร’ แบบเดิมๆ

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย เข้าใจช่องโหว่ของนโยบายเงินอุดหนุนเกษตรกรในปัจจุบันที่ยิ่งทำก็เหมือนยิ่ง ‘ขุดหลุมฝังประเทศ’ พร้อมทั้งเสนอแนวทางเปลี่ยนสวัสดิการเติมรายได้ให้สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

นโยบายแก้หนี้ ความประสงค์ดีที่อาจได้ไม่คุ้มเสีย

101 PUB ประเมินหลานโยบายแก้หนี้ครัวเรือนในการเลือกตั้ง ซึ่งอาจสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแทน เช่น ภาระการคลัง ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบการเงิน

12 April 2023

ทันโลกนโยบาย 101 Thai PBS: นโยบายพักหนี้แก้ปัญหาได้ดีไหม?

นโยบาย ‘พักหนี้’ ช่วยให้คนปลดหนี้ได้จริงไหม? ช่วยอย่างไรจึงจะแก้หนี้ได้ในระยะยาว?

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.