Policy Forum

The Active – Policy Forum: คืนครูให้ห้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เชี่ยวชาญร่วมถกปัญหาและทางออกเพื่อ ‘คืนครูสู่ห้องเรียน’ ใน Policy Forum

The Active – Policy Forum: นโยบายพักหนี้เกษตรกร

ฉัตร คำแสง ร่วมวิเคราะห์นโยบายพักหนี้เกษตรกรใน Policy Forum โดย The Active

The Active – Policy Forum: นโยบายสุขภาพจิต

สรัช สินธุประมา ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางออกแบบระบบดูแลสุขภาพจิตคนไทยใน Policy Forum โดย The Active

101 Policy Forum: นโยบายเศรษฐกิจในสนามเลือกตั้ง

101 PUB ชวนชม ฉัตร คำแสง ร่วมสนทนากับตัวแทนด้านนโยบายเศรษฐกิจจาก 5 พรรการเมือง ใน 101 Policy Forum

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.