Policy What! EP.10: ประชาธิปไตยกับปากท้อง ไม่ต้องเลือกได้ไหม?

‘ปากท้อง’ กับ ‘ประชาธิปไตย’ คนไทยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจริงหรือ? นโยบายด้านเศรษฐกิจกับอุดมการณ์ทางการเมืองไปด้วยกันเลยได้ไหม การปฏิรูปการเมือง/ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เกี่ยวอะไรกับปากท้องและความเป็นอยู่ของเรา หาคำตอบได้ในรายการ Policy What!

เปลี่ยนนโยบายอะไรวะ เป็นนโยบายสาธารณะที่คุณเข้าใจได้!

ดำเนินรายการโดย
ชลธิชา ทักษิณาเวศน์  กองบรรณาธิการ The101.world และ
สรัช สินธุประมา นักวิจัย 101 PUB

ติดตามรายการได้ที่

อ่านเพิ่มเติม:
🍰ปากท้องดี-มีประชาธิปไตย: สองโจทย์ที่สังคมไทยไม่ต้องเลือก

ดำเนินรายการ

สรัช สินธุประมา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปากท้องดี-มีประชาธิปไตย: สองโจทย์ที่สังคมไทยไม่ต้องเลือก

ปากท้องดี-มีประชาธิปไตย: สองโจทย์ที่สังคมไทยไม่ต้องเลือก

ปากท้อง กับ ประชาธิปไตย เป็น ‘ทางแพร่ง’ ที่เราต้องเลือกจริงหรือไม่? 101 PUB ชวนสำรวจคำอธิบายว่า ประชาธิปไตยเป็นเงื่อนไขในการเติมเต็มปากท้องและความฝันของประชาชนอย่างไร?

กับดักเก่า VS ความเป็นไปได้ใหม่ ออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างไรให้ประชาธิปไตยกินได้

Center for International Private Enterprise และ 101 PUB ชวนสำรวจปัญหา-แนวทางปฏิรูปรัฐธรรมนูญให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต-เติมเต็มความฝันของเรา ใน LIVE เสวนา ‘กับดักเก่า VS ความเป็นไปได้ใหม่ – ออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างไรให้ประชาธิปไตยกินได้?’

27 February 2024

ออกแบบ ‘สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)’ อย่างไรให้นำไปสู่รัฐธรรมนูญของประชาชน

101 PUB นำเสนอหลักการพื้นฐานในการออกแบบ สสร. ให้มีประสิทธิภาพและความชอบธรรม เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญของประชาชน

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.