ชุดข้อมูลเงินนอกงบประมาณ (ในเงามืด)

ชุดข้อมูลจากบทความ การคลังไทยในเงามืด – สำรวจภูมิทัศน์ของเงินนอกงบประมาณ รวบรวมข้อมูลเงินนอกงบประมาณ จากเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ชุด ดังต่อไปนี้

ข้อมูลแหล่งที่มา
ภาพรวมเงินนอกงบประมาณเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 7 รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
รายได้นอกงบประมาณ จำแนกตามกระทรวงเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 7 รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ทุนหมุนเวียนเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง
หมายเหตุ: ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2022

ชุดข้อมูลฉบับเต็ม

สร้างสรรค์ภาพ

วนา ภูษิตาศัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

การคลังไทยในเงามืด – สำรวจภูมิทัศน์ของเงินนอกงบประมาณ

101 PUB ชวนสำรวจภูมิทัศน์เงินนอกงบประมาณที่มีขนาดใหญ่แต่ตรวจสอบยาก พร้อมคิดหาวิธีเพิ่มความโปร่งใสและใช้เงินนอกงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.