การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า: ศึกษาผ่านเอกสารผลคำวินิจฉัย

ประเด็นสำคัญ

  • คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) วินิจฉัยข้อร้องเรียนหลายกรณี โดยมิได้พิจารณาเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ครบถ้วน อีกทั้งยังวิเคราะห์และใช้ดุลพินิจตีความปัญหาอย่างไม่เหมาะสมและไม่คงเส้นคงวากับกรณีในอดีต ทั้งในประเด็นนิยามตลาด ผลกระทบของการควบรวมธุรกิจ และเงื่อนไขการควบรวมธุรกิจที่ กขค. ควรกำหนด

  • กระบวนการวินิจฉัยของ กขค. ในหลายกรณีใช้ดุลพินิจโดยขาดหลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุน รวมถึงเน้นวินิจฉัยความผิดเท่าที่มีการร้องเรียน แม้พฤติกรรมหนึ่งๆ จะส่งผลกระทบและมีความผิดกว้างกว่าที่ถูกร้องเรียน

  • กขค. ควรวิเคราะห์ปัญหาบนหลักวิชาการตามมาตรฐานสากล นำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ รวมถึงเผยแพร่คำอธิบายการวิเคราะห์และหลักฐานเหล่านั้นโดยละเอียดในคำวินิจฉัย นอกจากนี้ ยังควรทุ่มทรัพยากรอันมีอยู่จำกัด ในการพิจารณาข้อร้องเรียนที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า

งานศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาและติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ผ่านการศึกษาเอกสารคำวินิจฉัยที่คัดเลือกมาบางส่วน โดยวิเคราะห์ประเด็นทางวิชาการของคำตัดสิน 2 ประเด็น และประเด็นกระบวนการทำงาน 2 ประเด็น วัตถุประสงค์ของงานศึกษาชิ้นนี้ไม่ได้ต้องการถกเถียงถึงความถูกต้องหรือผิดพลาดของคำวินิจฉัย แต่เป็นการชี้ประเด็นปัญหา ทั้งเชิงวิชาการและเชิงกระบวนการทำงาน ที่อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจ และคำวินิจฉัย

การวิเคราะห์ประเด็นทางวิชาการจะศึกษาการใช้ดุลยพินิจ การใช้ (หรือการไม่ใช้) หลักฐานเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ในการพิจารณาที่ครบถ้วน รวมถึงปัญหาการกำหนดนิยามตลาดผ่านกรณีศึกษา กรณีสมาคมการค้าทองคำร่วมกำหนดราคาซื้อขาย และกรณีการขอรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งเปรียบเทียบกรณีศึกษาจากคำวินิจฉัยของหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ และหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ในการวิเคราะห์ประเด็นด้านกระบวนการทำงาน งานศึกษาชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าในหลายกรณี คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามิได้นำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนเพียงพอในการวิเคราะห์ ซึ่งเมื่ออ่านตามเอกสารคำวินิจฉัยจะพบการใช้ดุลยพินิจที่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวที่ขาดหลักฐานสนับสนุน (arbitrary) จำนวนมาก ตัวอย่างของเอกสารคำวินิจฉัยในกรณีนี้ ได้แก่ กรณีการขอรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และกรณี ผลการพิจารณาคําขออนุญาตรวมธุรกิจ ระหว่างบริษัท ซ. และบริษัท อ.

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าพิจารณาความผิดตามคำร้องเรียน แต่ในความเป็นจริงพฤติกรรมการกระทำผิดอาจมีผลเสียหายในวงที่กว้างกว่ากรณีที่มีการร้องเรียน และกระทบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่อาจจะไม่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน ในกรณีนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าอาจจะต้องประเมินขอบเขตความเสียหาย กำหนดมูลค่าความเสียหาย และอัตราค่าปรับที่ได้สัดส่วน สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เนื้อหาส่วนท้ายของรายงานชิ้นนี้เป็นข้อเสนอทั้งเชิงวิชาการและเชิงกระบวนการทำงานที่ได้จากการศึกษาเอกสารคำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

สร้างสรรค์ภาพ

วนา ภูษิตาศัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 เรื่องเล่า vs 5 เรื่องจริง ดีลควบรวมทรู+ดีแทค และบทบาทของ กสทช.

101 PUB ชวนตรวจสอบ ‘เรื่องเล่า vs เรื่องจริง’ กรณีควบรวมทรู-ดีแทค ผ่านข้อมูลและกฎหมาย เมื่อ ‘ดีลใหญ่’ ครั้งนี้ส่งผลต่อผู้ใช้โทรศัพท์หลายล้านคนและอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย

AIS ซื้อ 3BB: เคราะห์กรรมซ้ำซากของผู้บริโภค?

AIS ซื้อกิจการ 3BB ทำให้ตลาดกระจุกตัวสูง เหมือนช่วง 15 ปีก่อน เสี่ยงทำให้แข่งขันน้อยลง ราคาเพิ่มขึ้น คุณภาพลดลง ต้องจับตา กสทช. กำกับดูแล

การจัดสรรเงินทุนและธรรมาภิบาลของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

การจัดสรรเงินทุนและธรรมาภิบาลของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

101 PUB ชวนสำรวจปัญหาการจัดสรรเงินทุนของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมวิเคราะห์ช่องโหว่ในโครงสร้างและกระบวนการทำงานของกองทุน

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.