PM2.5

เช้าทันโลก: มองความเหลื่อมล้ำผ่านข้อมูลฝุ่น PM2.5

ฟัง เจณิตตา จันทวงษา วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำผ่านข้อมูลฝุ่น PM2.5 ในรายการ ‘เช้าทันโลก’ ทาง FM96.5

มองความเหลื่อมล้ำผ่านข้อมูลฝุ่น: เมื่อปัญหา PM2.5 ในกรุงเทพฯ เสียงดังกว่าต่างจังหวัด

ใน 1 ปีคนไทยมีวันอากาศดีไม่ถึง 100 วัน 101 PUB ชวนสำรวจข้อมูลคุณภาพอากาศของไทยที่มีทั้งมลพิษและปัญหาความเหลื่อมล้ำ

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2023 101pub.org | All rights reserved.