Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #7 “รื้อรัฐ ปรับใหญ่ ปฏิรูปรัฐราชการไทยสู่อนาคต”

101 PUB

28 February 2024

101 PUB และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชวนล้อมวงถก ร่วมกัน ‘ตั้ง’ โจทย์วิจัย เพื่อ ‘ตอบ’ โจทย์ใหญ่ปฏิรูปภาครัฐ จากหลักการและทฤษฎีสู่วิธีการปฏิบัติจริง เพื่อให้ภาครัฐทำงานตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน และมีความสามารถในการรับมือความเสี่ยงเชิงระบบที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ในซีรีส์เสวนาสาธารณะ Research and Policy Dialogue : ‘ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่’ ครั้งที่ 7

เปิดประเด็นเสวนา

 • ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
  ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • ผศ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์
  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิริยา เนตรน้อย
  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์
  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐบาลดิจิทัล

ชวนเสวนา

ฉัตร  คำแสง 101 PUB
สมคิด พุทธศรี 101 PUB

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ (BTS สถานีสนามเป้า ทางออก 1)

———————————————————————

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://docs.google.com/…/1cBAKu-G7…
ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 101 PUB The101.world และ สกสว.

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 101 Public Policy Think Tank และ เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world

กำหนดการ

เวลากำหนดการ
13:00 – 13:20 น.ลงทะเบียน
13:20 – 13:30 น.กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล
ผู้อำนวยการ สกสว.
13:30 – 16:00 น.เวทีเสวนา “รื้อรัฐ ปรับใหญ่ ปฏิรูปรัฐราชการไทยสู่อนาคต”
วงเสวนา:  ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน  

เปิดประเด็นเสวนา:
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผศ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์
วิริยา เนตรน้อย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ


ชวนเสวนา:
ฉัตร คำแสง
สมคิด พุทธศรี

สถานที่จัดงานและการเดินทาง

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ​์

วิจัย/เขียน

101 PUB

บทความที่เกี่ยวข้อง

รัฐราชการขยายใหญ่ เบียดพื้นที่การคลัง ยังด้อยประสิทธิภาพ

101 PUB เสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐราชการไทย ด้านกำลังคนภาครัฐและรายจ่ายบุคลากร เพื่อตั้งหลักว่าการปฏิรูประบบราชการควรมีทิศทางแบบใด

รัฐสวัสดิการ: ของข้าราชการ vs ของประชาชน

งบประมาณรัฐสวัสดิการของประชาชนยังคงไม่สามารถตามทันรัฐสวัสดิการของราชการ รัฐบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อเพิ่มสวัสดิการตามที่เคยหาเสียงไว้เมื่อปี 2562 แม้จะเป็นการจัดงบครั้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งใหญ่ปีหน้า

ITA อุตสาหกรรมผลิตคุณธรรมกลบเกลื่อนความจริง?

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของไทยพุ่งสูงขึ้นทุกปี ไม่ใช่เพราะคอร์รัปชันลดลงแต่เป็นเพราะหน่วยงานราชการทำเว็บไซต์ตอบเกณฑ์ประเมินกันเก่งขึ้น!

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.