กนกนัย ถาวรพานิช

แนวทางการปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

กนกนัย ถาวรพานิช นำเสนอประเด็นที่ต้องแก้ไขให้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าเป็นเครื่องมือปกป้องการแข่งขันทางธุรกิจได้จริง

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.