EDGE Invest

EDGE Invest

เศรษฐกิจนอกกราฟ: มองข้ามช็อตเลือกตั้ง รัฐสวัสดิการหรือประชานิยม

101 PUB ชวนฟัง ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 PUB แสดงทัศนะเกี่ยวกับข้อเสนอนโยบายสวัสดิการช่วงก่อนเลือกตั้ง ในรายการเศรษฐกิจนอกกราฟ ทาง EDGE Invest

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.