การคลัง

Wealth in Depth: ‘ชำแหละนโยบายหาเสียง’ เสี่ยงก่อภาระการคลังหรือไม่

101 PUB ชวนชม ฉัตร คำแสง ร่วมวงถกนโยบายหาเสียงในมิติการคลัง ในรายการ Wealth in Depth โดย THE STANDARD

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2022 101pub.org | All rights reserved.