Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #6 “เทคโนโลยีใหม่ ประเทศไทยเปลี่ยน?”

101 PUB

16 January 2024

101 PUB และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชวนล้อมวงถก ร่วมกัน ‘ตั้ง’ โจทย์วิจัย เพื่อ ‘ตอบ’ อนาคตภายใต้โลกใหม่ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมองหายุทธศาสตร์ที่ ‘ใช่’ สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีของไทย ทั้งในแง่เศรษฐกิจ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตของผู้คนในซีรีส์เสวนาสาธารณะ Research and Policy Dialogue : ‘ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่’ ครั้งที่ 6

เปิดประเด็นเสวนา

 • ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
  กรรมการผู้จัดการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา (ThailandFuture)                           
 • ดร.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ
  ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คุณพัทน์ ภัทรนุธาพร
  นักเทคโนโลยี นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก MIT Media Lab
 • ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
  หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด ผู้นำในการสร้างระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทย

ชวนเสวนา

คุณสมคิด  พุทธศรี The101.world    
คุณฉัตร  คำแสง 101 PUB

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุม HAPPY & HEALTHY สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

———————————————————————

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://shorturl.asia/kT2GC ภายในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 101PUB The101.world และ สกสว.

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 101 Public Policy Think Tank และ เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world

กำหนดการ

เวลากำหนดการ
13:00 – 13:20 น. ลงทะเบียน
13:20 – 13:30 น. กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล
ผู้อำนวยการ สกสว.
13:30 – 16:00 น. เวทีเสวนา “เทคโนโลยีใหม่ ประเทศไทยเปลี่ยน?ง”
วงเสวนา:  ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน  

เปิดประเด็นเสวนา:
ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์                          
ดร.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ
คุณพัทน์ ภัทรนุธาพร
ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ

ชวนเสวนา:
สมคิด  พุทธศรี
ฉัตร คำแสง
16:00-16:30 น. กล่าวสรุปและปิดการเสวนา:
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

วิจัย/เขียน

101 PUB

บทความที่เกี่ยวข้อง

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #10: ‘คน ชุมชน ท้องถิ่นในกระแสเปลี่ยนผ่าน’

สำรวจปัญหาและผลกระทบของนโยบายรัฐต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชุมชน และท้องถิ่น ตั้งคำถามเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา ทบทวนการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เพื่อจัดวางบทบาทและแนวทางการปรับตัวของผู้คน ชุมชน และท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21

12 April 2024

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #9: ‘โอกาสและชีวิตในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม’

101 PUB ร่วมกับ สกสว. ชวนทุกท่านล้อมวงเสวนา ตั้งโจทย์วิจัยใหม่เพื่อตอบอนาคตเศรษฐกิจแพลตฟอร์มของไทย

27 March 2024

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #8 “ถอดรหัสอนาคตแรงงานไทย”

101 PUB และ สกสว. ชวนล้อมวงถก ร่วมกัน ‘ตั้ง’ โจทย์วิจัย เพื่อ ‘ตอบ’ อนาคตนโยบายไทย ในซีรีส์เสวนาสาธารณะ Research and Policy Dialogue: ‘ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่’ ครั้งที่ 8: ‘ถอดรหัสอนาคตแรงงานไทย’

5 March 2024
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.