Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #5 “เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

101 PUB

20 December 2023

คนไทยเกินครึ่งประเทศอาศัยอยู่ในเขตเมือง! ข้อมูลธนาคารโลกระบุว่า ‘เมือง’ ได้เติบโตจนครอบคลุมประชากรไทยเกินครึ่ง และทำให้ไทยกลายเป็นประเทศของ ‘คนเมือง’ ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา 101 PUB และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชวนล้อมวงถก ร่วมกัน ‘ตั้ง’ โจทย์วิจัย เพื่อ ‘ตอบ’ อนาคตนโยบายการพัฒนาเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึง โอบรับความหลากหลาย มีทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทและภูมินิเวศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ในซีรีส์เสวนาสาธารณะ Research and Policy Dialogue : ‘ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่’  ครั้งที่ 5

เปิดประเด็นเสวนา:

 • ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ
  ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เขียนหนังสือ สถาปัตย์-สถาปนา : การ(เมือง) ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม
 • รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
  รองศาสตราจารย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียน โลกของคนไร้บ้าน และสายสตรีท ผู้ขับเคลื่อนประเด็นคนจนในเมือง
 • คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
  นายกเทศมนตรีนครยะลา จังหวัดยะลา ผู้ขับเคลื่อนนครยะลาสู่นครแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
 • ดร.สุเมธ องกิตติกุล
  รองประธานสถาบัน และผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
  รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “นคราภิวัตน์ไทย: ทางมา ทางไป ทางออก

ชวนเสวนา:

 • ฉัตร คำแสง               101 PUB
 • ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย   The101.world                                        

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://shorturl.asia/A8p0U
ภายในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 101 Public Policy Think Tank และ เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world

กำหนดการ

เวลากำหนดการ
13:00 – 13:20 น. ลงทะเบียน
13:20 – 13:30 น. กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล
ผู้อำนวยการ สกสว.
13:30 – 16:00 น. เวทีเสวนา “เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
วงเสวนา:  ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน  

เปิดประเด็นเสวนา:
ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ
คุณจักรชัย  โฉมทองดี
คุณธารา บัวคำศรี                               
ดร.เพชร  มโนปวิตร
รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช

ชวนเสวนา:
ฉัตร คำแสง
ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย  
16:00-16:30 น. กล่าวสรุปและปิดการเสวนา:
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

พัชรินทร์ รักสัตย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

บ้าน(เช่า)มั่นคงสำหรับทุกคน: ทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตเมือง

101 PUB ชวนผู้อ่านสำรวจปัญหาคนเมืองไม่สามารถมีบ้านที่ดี ชี้ถึงช่องโหว่ของหนึ่งในนโยบายสำคัญอย่างการสร้างบ้านขายให้ครัวเรือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางเปลี่ยนนโยบายไปสู่การสร้างบ้านเช่าที่มั่นคง

‘มอเตอร์ไซค์’ เส้นเลือดเลี้ยงชีวิตกรุงเทพฯ ที่ถูกมองข้าม: 3 ข้อเสนอนโยบายเพื่อผู้ขับขี่

‘มอเตอร์ไซค์’ เส้นเลือดเลี้ยงชีวิตกรุงเทพฯ ที่ถูกมองข้าม: 3 ข้อเสนอนโยบายเพื่อผู้ขับขี่

101 PUB ชวนทำความเข้าใจความสำคัญของมอเตอร์ไซค์ต่อกรุงเทพฯ สำรวจปัญหาของผู้ขับขี่ และเสนอแนวนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีสิทธิบนท้องถนนเสมอหน้ากับผู้ใช้ถนนกลุ่มอื่นมากขึ้น

ค่ายทหารในเมืองหลวง 5,200 ไร่ ควรเปลี่ยนเป็นอะไรบ้าง?

101 PUB ชวนอ่าน 2 บทความที่นำเสนอว่าพื้นที่ในเมืองควรถูกใช้สอยอย่างไร พื้นที่แบบไหนที่ยังขาดแคลนและควรมาแทนที่ค่ายทหารที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า 5,200 ไร่ ในกรุงเทพมหานคร

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.