Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #2 “ที่ทางไทยในโลกท้าทาย”

101 PUB

9 October 2023

LIVE :: Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #2 ‘ที่ทางไทยในโลกท้าทาย’

101PUB และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชวนล้อมวงถก ร่วมกัน ‘ตั้ง’ โจทย์วิจัย เพื่อ ‘ตอบ’ อนาคตนโยบายไทย ในซีรีส์เสวนาสาธารณะ Research and Policy Dialogue : ‘ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่’

ครั้งที่ 2: “ที่ทางไทยในโลกท้าทาย”

สำรวจโจทย์นโยบายและโจทย์วิจัยของประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ ประเมินความท้าทายทางเศรษฐกิจ-สังคม-การเมืองจากพลวัตโลก ตั้งหลักจัดวางตำแหน่งแห่งที่ใหม่ของประเทศ และร่วมหาคำตอบเพื่อการปรับตัวสู่อนาคตของภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และประชาชน

เปิดประเด็นเสวนา:

กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ – University of California San Diego
จันจิรา สมบัติพูนศิริ – German Institute of Global and Area Studies                      
ไผท ผดุงถิ่น – Builk One Group
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
อาร์ม ตั้งนิรันดร – คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชวนเสวนา:

สมคิด พุทธศรี – 101 PUB                             
ฉัตร คำแสง – 101 PUB

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00-16:30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://shorturl.at/cduGH ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 101PUB The101.world และ สกสว.

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 101 Public Policy Think Tank และ เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world

กำหนดการ

เวลากำหนดการ
13:00 – 13:20 น. ลงทะเบียน
13:20 – 13:30 น. กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล
ผู้อำนวยการ สกสว.
13:30 – 16:30 น. เวทีเสวนา “ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่”
วงเสวนา:  ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน  

เปิดประเด็นเสวนา:
กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์
จันจิรา สมบัติพูนศิริ
ไผท ผดุงถิ่น
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
อาร์ม ตั้งนิรันดร

ชวนเสวนา:
ฉัตร คำแสง
สมคิด พุทธศรี
16:30 น. ปิดการเสวนา

สถานที่จัดงานและการเดินทาง

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

พัชรินทร์ รักสัตย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #10: ‘คน ชุมชน ท้องถิ่นในกระแสเปลี่ยนผ่าน’

สำรวจปัญหาและผลกระทบของนโยบายรัฐต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชุมชน และท้องถิ่น ตั้งคำถามเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา ทบทวนการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เพื่อจัดวางบทบาทและแนวทางการปรับตัวของผู้คน ชุมชน และท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21

12 April 2024

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #9: ‘โอกาสและชีวิตในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม’

101 PUB ร่วมกับ สกสว. ชวนทุกท่านล้อมวงเสวนา ตั้งโจทย์วิจัยใหม่เพื่อตอบอนาคตเศรษฐกิจแพลตฟอร์มของไทย

27 March 2024

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #8 “ถอดรหัสอนาคตแรงงานไทย”

101 PUB และ สกสว. ชวนล้อมวงถก ร่วมกัน ‘ตั้ง’ โจทย์วิจัย เพื่อ ‘ตอบ’ อนาคตนโยบายไทย ในซีรีส์เสวนาสาธารณะ Research and Policy Dialogue: ‘ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่’ ครั้งที่ 8: ‘ถอดรหัสอนาคตแรงงานไทย’

5 March 2024
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.