Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #1 “โฉมหน้าใหม่ของความเหลื่อมล้ำ”

101 PUB

18 September 2023

101 PUB และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชวนล้อมวงถก ร่วมกัน ‘ตั้ง’ โจทย์วิจัย เพื่อ ‘ตอบ’ อนาคตนโยบายไทย ในซีรีส์เสวนาสาธารณะ Research and Policy Dialogue: ‘ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่’

ครั้งที่ 1: ‘โฉมหน้าใหม่ของความเหลื่อมล้ำ’

ทำความเข้าใจความเหลื่อมล้ำหลากหลายมิติ อัพเดทสถานการณ์ทั่วโลก ย้อนกลับมาดูรูปธรรมของปัญหาความเหลื่อมล้ำของไทย วิเคราะห์โฉมหน้าของการผูกขาดแบบใหม่ ตั้งโจทย์เพื่อให้ได้ข้อถกเถียงใหม่ ที่จะตอบอนาคตการวางยุทธศาสตร์แก้ไขในระยะสั้นและระยะยาว

เปิดประเด็นเสวนา:

ธนสักก์ เจนมานะ – คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ – มูลนิธิชีววิถี

สมบัติ บุญงามอนงค์ – มูลนิธิกระจกเงา

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ – มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ – คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชวนเสวนา:

ปกป้อง จันวิทย์ – 101 PUB

ฉัตร คำแสง – 101 PUB

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:30 น.

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://shorturl.at/tyIJR

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 101 PUB – 101 Public Policy Think Tank, The101.world และ สกสว.

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 101 Public Policy Think Tank และ เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world

กำหนดการ

เวลากิจกรรม
13:00 – 13:20 ลงทะเบียน
13:20 – 13:30กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว.
13:30 – 16:30เวทีเสวนา ‘โฉมหน้าใหม่ของความเหลื่อมล้ำ

ตั้งวงเสวนา:  ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

เปิดประเด็นเสวนา:
ธนสักก์ เจนมานะ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
มูลนิธิชีววิถี

สมบัติ บุญงามอนงค์        
มูลนิธิกระจกเงา

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์            
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์       
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชวนเสวนา:

ปกป้อง  จันวิทย์
101 PUB

ฉัตร คำแสง
101 PUB
16:30ปิดการเสวนา

สถานที่จัดงานและการเดินทาง

ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม

พัชรินทร์ รักสัตย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #10: ‘คน ชุมชน ท้องถิ่นในกระแสเปลี่ยนผ่าน’

สำรวจปัญหาและผลกระทบของนโยบายรัฐต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชุมชน และท้องถิ่น ตั้งคำถามเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา ทบทวนการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เพื่อจัดวางบทบาทและแนวทางการปรับตัวของผู้คน ชุมชน และท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21

12 April 2024

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #9: ‘โอกาสและชีวิตในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม’

101 PUB ร่วมกับ สกสว. ชวนทุกท่านล้อมวงเสวนา ตั้งโจทย์วิจัยใหม่เพื่อตอบอนาคตเศรษฐกิจแพลตฟอร์มของไทย

27 March 2024

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #8 “ถอดรหัสอนาคตแรงงานไทย”

101 PUB และ สกสว. ชวนล้อมวงถก ร่วมกัน ‘ตั้ง’ โจทย์วิจัย เพื่อ ‘ตอบ’ อนาคตนโยบายไทย ในซีรีส์เสวนาสาธารณะ Research and Policy Dialogue: ‘ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่’ ครั้งที่ 8: ‘ถอดรหัสอนาคตแรงงานไทย’

5 March 2024
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.