Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #9: ‘โอกาสและชีวิตในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม’

101 PUB

9 April 2024

รายงาน e-Conomy SEA 2023 ระบุว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยราว 16% ต่อปีและคาดว่าจะมีมูลค่าสินค้ารวมสูงถึง 1.8 พันล้านบาทในปี 2025 โอกาสทางเศรษฐกิจนี้เป็นโอกาสของใครบ้าง ทำอย่างไรให้การเคลื่อนย้ายเศรษฐกิจสู่ ‘แพลตฟอร์มออนไลน์’ สร้างโอกาสให้กับชีวิตของผู้คนในสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม

101 PUB ร่วมกับ สกสว. ชวนทุกท่านล้อมวงเสวนา ตั้งโจทย์วิจัยใหม่เพื่อตอบอนาคตเศรษฐกิจแพลตฟอร์มของไทย

เปิดประเด็นเสวนา

 • นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
  ที่ปรึกษากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • ดร.ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ดร.สันติธาร เสถียรไทย
  ที่ปรึกษาด้าน Future Economy TDRI 
 • อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ
  นักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
  ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ Line Man Wongnai

ชวนเสวนา:

ฉัตร คำแสง 101 PUB
สมคิด พุทธศรี 101 PUB

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุม HAPPY & HEALTHY สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ชั้น 34 อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน สามเสน พญาไท กทม. (สถานี BTS สนามเป้า ทางออก 1)

———————————————————————

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://shorturl.at/cmBQT
ภายในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 101 PUB The101.world และ สกสว.

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 101 Public Policy Think Tank และ เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world

กำหนดการ

เวลากำหนดการ
13:00 – 13:30 น.ลงทะเบียน
13:30 – 16:30 น.เวทีเสวนา “โอกาสและชีวิตในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม”
วงเสวนา:  ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน  

เปิดประเด็นเสวนา:
นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา                          
ดร.ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย
ดร.สันติธาร เสถียรไทย
อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ
อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

ชวนเสวนา:
ฉัตร คำแสง
สมคิด พุทธศรี

สถานที่จัดงานและการเดินทาง

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

วิจัย/เขียน

101 PUB

บทความที่เกี่ยวข้อง

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #10: ‘คน ชุมชน ท้องถิ่นในกระแสเปลี่ยนผ่าน’

สำรวจปัญหาและผลกระทบของนโยบายรัฐต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชุมชน และท้องถิ่น ตั้งคำถามเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา ทบทวนการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เพื่อจัดวางบทบาทและแนวทางการปรับตัวของผู้คน ชุมชน และท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21

12 April 2024

อ่านอนาคต ตีโจทย์(แรง)งานไทย เราควรปรับตัวอย่างไรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

101 ชวนอ่านอนาคตตลาดแรงงานไทย พร้อมทั้งตีโจทย์สำคัญว่าในยุคที่ทุกคนขนานนามว่าเป็นยุค ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ แรงงานและตัวแสดงที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัวอย่างไร ผ่านบทสนทนากับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ

8 April 2024

ตั้งโจทย์รัฐ ปฏิรูประบบใหม่ ทำอย่างไรให้ ‘ราชการไทย’ ทันสมัยและตอบโจทย์ประชาชน

101 ชวนตั้งโจทย์ให้องค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่าง ‘ระบบราชการ’ พร้อมหาแนวทางการปฏิรูประบบใหม่ผ่านบทสนทนากับผู้ร่วมเสวนาจากแวดวงที่หลากหลาย

14 March 2024
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.