Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #8 “ถอดรหัสอนาคตแรงงานไทย”

101 PUB

20 March 2024

101 PUB และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชวนล้อมวงถก ร่วมกัน ทำความเข้าใจปัญหาและความท้าทายของ ‘แรงงาน’ ในบริบทโลกใหม่ เพื่อหาแนวทางการปรับตัวให้กับทั้งแรงงาน นายจ้าง ภาครัฐ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ ‘ตลาดแรงงาน’ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และรองรับความเปลี่ยนแปลงได้ ในซีรีส์เสวนาสาธารณะ Research and Policy Dialogue : ‘ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่’ ครั้งที่ 8

เปิดประเด็นเสวนา

 • ธนา เธียรอัจฉริยะ
  บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                             
 • ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
  บริษัท สคูลดิโอ จำกัด (Skooldio)
 • รศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
  สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม
 • รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 

ชวนเสวนา

ฉัตร  คำแสง 101 PUB
สมคิด พุทธศรี 101 PUB

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ (BTS สถานีสนามเป้า ทางออก 1)

———————————————————————

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://golink.icu/Z7uu6lD
ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 101 PUB The101.world และ สกสว.

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 101 Public Policy Think Tank และ เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world

กำหนดการ

เวลากำหนดการ
13:00 – 13:20 น.ลงทะเบียน
13:20 – 13:30 น.กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล
ผู้อำนวยการ สกสว.
13:30 – 16:00 น.เวทีเสวนา “ถอดรหัสอนาคตแรงงานไทย”
วงเสวนา:  ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน  

เปิดประเด็นเสวนา:
ธนา เธียรอัจริยะ                          
ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
รศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี

ชวนเสวนา:
ฉัตร คำแสง
สมคิด พุทธศรี

สถานที่จัดงานและการเดินทาง

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

วิจัย/เขียน

101 PUB

บทความที่เกี่ยวข้อง

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #10: ‘คน ชุมชน ท้องถิ่นในกระแสเปลี่ยนผ่าน’

สำรวจปัญหาและผลกระทบของนโยบายรัฐต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชุมชน และท้องถิ่น ตั้งคำถามเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา ทบทวนการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เพื่อจัดวางบทบาทและแนวทางการปรับตัวของผู้คน ชุมชน และท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21

12 April 2024

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #9: ‘โอกาสและชีวิตในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม’

101 PUB ร่วมกับ สกสว. ชวนทุกท่านล้อมวงเสวนา ตั้งโจทย์วิจัยใหม่เพื่อตอบอนาคตเศรษฐกิจแพลตฟอร์มของไทย

27 March 2024

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #7 “รื้อรัฐ ปรับใหญ่ ปฏิรูปรัฐราชการไทยสู่อนาคต”

101 PUB และ สกสว. ชวนล้อมวงถก ร่วมกัน ‘ตั้ง’ โจทย์วิจัย เพื่อ ‘ตอบ’ อนาคตนโยบายไทย ในซีรีส์เสวนาสาธารณะ Research and Policy Dialogue: ‘ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่’ ครั้งที่ 7: ‘รื้อรัฐ ปรับใหญ่ ปฏิรูปรัฐราชการไทยสู่อนาคต’

2 February 2024
1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.