ร่วมงานกับ 101 PUB

ตำแหน่ง

นักวิจัยนโยบายสาธารณะ

งานประจำ / ฝึกงาน

ขอบเขตงาน

(1) สร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาผลิตงานวิชาการด้านนโยบายสาธารณะและนำเสนอต่อสาธารณะ

(2) ร่วมทำงานด้านการบริหารโครงการวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับบุคคลภายนอก

(3) ดูแลและจัดการงานต่างๆ ของ 101PUB (เช่น มีส่วนร่วมในการจัดทำ พัฒนา และจัดหาข้อมูลหรือชุดข้อมูลต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเว็บไซต์และสื่อสังคมของ 101PUB เป็นต้น)

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ (หากมีประสบการณ์ทำงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. สนใจการทำงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะการออกแบบนโยบายสาธารณะเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ และการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้พลเมืองสามารถใช้ประกอบตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

3. เชื่อมั่นว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดีต้องอยู่บนฐานขององค์ความรู้ที่รอบด้าน และตั้งอยู่บนหลักประชาธิปไตย หลักการพัฒนาที่เป็นธรรมและยั่งยืน และหลักนิติธรรม

4. มีความหวังว่าอนาคตของสังคมไทยดีขึ้นกว่านี้ได้ และมีพลังที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นด้วยความรู้

5. รักการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ เชื่อมั่นในความหลากหลาย มีความเป็นมืออาชีพ รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

6. ภาษาอังกฤษดี (โดยเฉพาะการอ่าน)

7. มีทักษะในการจัดการที่ดี รับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา

8. มีทักษะในการจัดการข้อมูลและการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลพื้นฐาน (หากมีทักษะในการจัดการข้อมูลด้วยเครื่องมือสถิติระดับสูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. ประวัติส่วนตัว ภาพถ่าย และตัวอย่างผลงานวิชาการหรืองานเขียนในอดีต

2. ความเรียงบอกเล่าโจทย์วิจัยด้านนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ ความยาวไม่เกิน 2 หน้า (เนื้อหาของความเรียง เช่น คำถามหลักของงานวิจัยคืออะไร ทำไมผู้สมัครถึงสนใจเรื่องนี้ ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญต่ออนาคตของสังคมไทย ทางเลือกในการศึกษาเรื่องนี้มีอะไรบ้าง ข้อโต้แย้งถกเถียงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไร ฯลฯ)

3. หลักฐานการสำเร็จการศึกษา และ Transcript

4. เงินเดือนที่ต้องการ

ส่งเอกสารการสมัครมาที่

✉️ [email protected]

1

101 Public Policy Think Tank
ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะไทยในบริบทโลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพลังให้ประชาชนสามารถตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม

Copyright © 2024 101pub.org | All rights reserved.